Biografija

Home »  Biografija

img1460475228697_1Tamara Ivanović je dipl. psiholog, REBT & ACT psihoterapeut pod supervizijom. Diplomu diplomiranog psihologa stiče na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Banjaluci 2007. godine. Nakon osnovnih studija upisuje postdiplomsku četvorogodišnju edukacije iz kognitivno-bihejvioralne terapije Centra za kognitivno bihejvioralnu terapiju u Banjaluci. 2010. godine stiče pravo na samostalnu primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije pod supervizijom. U narednim godinama nastavlja kontinuirane edukacije iz oblasti Terapije prihvatanja i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy – ACT) i Terapije usmjerene na saosjećanje (eng. Compassion focused therapy – CFT).

Profesionalno iskustvo i kliničku praksu je stekla tokom obavljanja pripravničkog staža na Klinici za psihijatriju u Banjaluci, u okviru koje je savladala tehnike psihodijagnostičke eksploracije ličnosti pacijenata sa polimorfnim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja, kao i savjetodavni i edukativni rad sa porodicama oboljelih. 2008. god. je položila stručni ispit za zdravstvene saradnike i time stekla pravo na samostalno obavljanje djelatnosti diplomiranog psihologa. U periodu od 2010. do 2016. godine je radila u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Banjaluci na neurološkom odjelu, odjelu za rehabilitaciju djece i omladine, te odjelu za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, posttraumatskim i postoperativnim stanjima, gdje je sprovodila psihodijagnostičke, individualne i grupne psihoterapijske procedure, psihološke radionice, kao i psihoedukativni rad sa pacijentima i njihovim porodicama.
Član je Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Asocijacije kontekstualno- bihejvioralnih nauka (eng. Association for Contextual Behavioral Science – ACBS). Aktivno je učestvovala na mnogobrojnim kongresima, konferencijama, radionicama i seminarima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, gdje je objavila desetak radova iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije djece i odraslih.

2016. godine osniva Psihološko savjetovanje “Equilibrium” sa ciljem upoznavanja šire populacije ljudi sa zdravim načinima funkcionisanja, te psihološkog savjetovanja pojedinaca i grupa. Sprovodi individualnu i grupnu psihoterapiju i savjetovanje odraslih, djece i adolescenata.

Profil članstva u ACBS (Association for Contextual Behavior Science)